วันที่ 18 ตุลาคม 2519 ได้แยกพื้นที่ตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลวังโพธิ์ และตำบลโคกกระเบื้อง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม ขึ้นกับอำเภอคง[1]
วันที่ 28 กันยายน 2522 ตั้งตำบลช่อระกา แยกออกจากตำบลวังโพธิ์[2]
วันที่ 1 มกราคม 2531 ยกฐานะเป็น อำเภอบ้านเหลื่อม[3]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเหลื่อม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านเหลื่อม และ บางส่วนของตำบลวังโพธิ์[4]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านเหลื่อมเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

อำเภอบ้านเหลื่อมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเหลื่อม (Ban Lueam)
2. วังโพธิ์ (Wang Pho)
3. โคกกระเบื้อง (Khok Krabueang)
4. ช่อระกา (Cho Raka)
การปกครองส่วนท้องถิ่น

(Visited 3,472 times, 1 visits today)