สพอ.บ้านเหลื่อม ส่งเสริมความรู้การจัดทำและทบทวนแผนชุมชนตำบลช่อระกา

เวลา 09.00 น. นายจักรเพชร ก่องนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวรายงาน และผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลช่อระกา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับกลุ่มผู้นำในชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลช่อระกา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน การจัดทำและทบทวนแผนชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านทักษะความเข้าใจ ในการจัดทำแผนชุมชนได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุม ตามกระบวนการที่ถูกต้อง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม โดยนายมรก ชินสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายนายศรีสุวรรณ อุ่นทะเล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและพัฒนากรประจำตำบลช่อระกา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน
2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงจุดดีของการทำแผนชุมชน
3. ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชน
5. สอบถามข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ
นายมรกต ชินสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อมมีภารกิจในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ(ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนรู้การจัดทำแผนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.บ้านเหลื่อม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 5 times, 1 visits today)