สพอ.บ้านเหลื่่อม ผนึกกำลังเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอ/รับรองคุณภาพข้อมูลฯ ตำบลโคกกระเบื้อง

เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง หัวหน้าคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับตำบล ตำบลโคกกระเบื้อง เป็นประธานจัดเวทีนำเสนอ/รับรองคุณภาพข้อมูลฯ โดยมี นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม นางสาวสุวิมล พลโดด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยภัทร ขวัญสวัสดิ์ หัวหน้ากศน.ตำบลโคกกระเบื้อง นางสาวจุฬาลักษณ์ พัดภูเขียว ครู ศรช.ตำบลโคกกระเบื้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับรองข้อมูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตามที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นประจำทุกปี ทุกสองปี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2564 เป็นการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ระหว่าง 1-20 กันยายน 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 5,152 ครัวเรือน จัดเก็บได้ 5,154 ครัวเรือน เป้าหมายข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 38 หมู่บ้าน จัดเก็บได้ 38 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564
นายมรกต ชินสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายนางสาวสุพัตรา สุปเม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายศรีสุวรรณ อุ่นทะล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดเวทีนำเสนอ/รับรองคุณภาพข้อมูลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง โดยมีผลสรุป ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
2. ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
3. ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน
นายมรกต ชินสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม กล่าวว่า อำเภอบ้านเหลื่อมดำเนินรับรองข้อมูลฯ ตำบลโคกกระเบื้องเป็นแห่งแรก แต่จากการได้รับข้อมูลและความร่วมือทั้งจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเครื่อข่าย ทำให้การรับรองข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลฯ ของอำเภอบ้านเหลื่อมสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.บ้านเหลื่อม
(Visited 3 times, 1 visits today)