มาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560

นางอารีจิต   มีศิลป์

152  หมู่ที่  1  ตำบลป่าคาหลวง   อำเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน

*************

ด้านการพัฒนาตนเอง

การพูดและนำเสนอในที่ประชุม

การพัฒนาความรู้ เข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

*******************

ด้านการบริหารงาน

เป็นวิทยากรโครงการสัมมาชีพชุมชน

เป็นครอบครัวต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพเพียง

เป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์

เป็นวิทยากรสอนทำน้ำยาเอนกประสงค์

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

ด้านการบริหารสังคม

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในชุมชน

ร่วมกลุ่มสตรีจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

โครงการ  การทำขนมดอกจอก

 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพสาสติก

 **********************************************************************************************

นายบุญช่วง   มงคล

53  หมู่ที่  6   ตำบลสวด  อำเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน

*****************

ด้านการพัฒนาตนเอง

การพูด การนำเสนอในที่ประชุม

การพัฒนาความรู้   เข้ารับการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

การพัฒนาความรู้ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านการบริหารงาน

เป็นวิทยากรโครงการสัมมาชีพชุมชน

เป็นครอบครัวตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพกับชุมชน

ด้านการบริหารสังคม

ร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคไข้เลือดออก

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์

ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อความปลอดภัยในชุมชน

ร่วมสำรวจป่าชุมชน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

โครงการเลี้ยงกบในท่อซีเมนต์

ส่งเสริมการเลี้ยงกบในท่อซีเมนต์

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

********************************************************************************************************

นายสมพล   สินโพธิ์

39  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านพี้  อำเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน

*********************

ด้านการพัฒนาตนเอง

การพูด การนำเสนอในที่ประชุม

การพัฒนาความรู้ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านการบริหารงาน 

เป็นวิทยากรโครงการสัมมาชีพชุมชน

 

เป็นครอบครัวต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการบริหารสังคม

เป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้าน

ร่วมทำปุ๋ยหมักกลับกองกับชุมชน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

โครงการ  เลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โครงการเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

********************************************************************************************************

นายสมควร   คนอยู่

33  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านฟ้า  อำเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน

******************

ด้านการพัฒนาตนเอง

การพูดการนำเสนอในที่ประชุม

การพัฒนาความรู้  เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านการบริหารงาน

เป็นวิทยากรโครงการสัมมาชีพชุมชน

ด้านการบริหารสังคม

ช่วยกิจกรรมในสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยความเสียสละ

ร่วมสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยกลับกองกับชุมชน

ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพกับชุมชน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

โครงการ  เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

โครงการ  ลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โครงการ  เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

****************************************

(Visited 103 times, 1 visits today)