แบบรายงาน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด

รายงานผลกิจกรรมการพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

แบบรายงาน แผน – ผล “การเอามื้อสามัคคี” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

แบบรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

ดาวน์โหลด