สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง

จังหวัดน่าน

นางสาว สุจิตรา สุวรรณโรจน์

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน