อบรมตัวแทนองค์กรสตรีตำบล ของอำเภอบ้านลาด ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ.ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แทนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ของ อำเภอบ้านลาด เข้าร่วมประชุมเชิงประปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.ลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอบ้านลาด กล่าวตอนรับ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างตามโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านนากระแสนหมู่ที่ 6 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นสถานที่คัดเลือกแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย อ.บ้านลาด 2 กิจกรรม อ.บ้านแหลม 1 กิจกรรม และอ. หนองหญ้าปล้อง 1 กิจกรรม

นายไพศาล ช่อผกา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านลาด เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี 2560 เพื่อรับรองข้อมูลระดับอำเภอ จปฐ.ปี 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี