วันนี้ที่ 25 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานชุมทีมครูฝึกตำบล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด

วันนี้ที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 ธ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าราชการ /ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านลาด/นายกเทศบาล/สหกรณ์/ธกส.และผู้ประกอบการ ณ. บริเวณตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ค

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายอรุณ ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ณ บ้านไร่มะซาง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 27 ก.ย. 2560 นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ วัดตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านนาฉอก ตำบล โรงเข้. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านหนองโสน ตำบล ห้วยข้อง. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานการฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบล ในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อบรมตัวแทนองค์กรสตรีตำบล ของอำเภอบ้านลาด ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ.ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี