โครงสร้างบุคคลากร

นายอรุณ ศรีทองขวัญ

พัฒนาการอำเภอบ้านลาด

นายประสงค์ เรืองปราชญ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไร่โคก ตำบลท่าช้าง ตำบลบ้านหาด

นายอำพร ฉิมเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลห้วข้อง ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลลาดโพธิ์

นางวริยา ม่วงไหมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหนองกะปุ ตำบลสะพานไกร ตำบลตำหรุ

นายฑิฆัมพร ฉายแสงเดือน

เจ้าพนักงานพัฒนำชุมชนชำนำญงาน
รับผิดชอตำบลถ้ำรงค์ ตำบลบ้านลาด ตำบลห้วยลึก ตำบลไร่สะท้อน

นายศราวุธ พจนศิลป

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองกระเจ็ด ตำบลไร่มะขาม

นางสาวกัญชพร วงค์สุยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าเสน ตำบลสมอพลือ

นายเจษฎา พลับทอง

อาสาพัฒนา อสพ.ร่นที่ 69
ปฎิบัติงานตำบลไร่โคก

(Visited 392 times, 1 visits today)