วันที่ 27 ก.ย. 2560 นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ วัดตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 61 ครั้ง

          

(Visited 61 times, 1 visits today)