นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านนาฉอก ตำบล โรงเข้. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 49 ครั้ง

(Visited 49 times, 1 visits today)