นายอรุณ. ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด ทีมงานพัฒนาชุมชน และครูฝึกระดับตำบล ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านหนองโสน ตำบล ห้วยข้อง. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 40 ครั้ง

(Visited 40 times, 1 visits today)