สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

พัฒนาการอำเภอบ้านลาด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565