ข่าวประชาสัมพันธ์

นางบุณยวีร์ ทองสิงห์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านกรวดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565