นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนองนา โมเดลของ” นางมณีรัตน์ จอกสูงเนิน ” และในการนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม

ข้าร่วมเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ”ปลูกผักวันแม่“ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการมอบปุ๋ยคอกจำนวน 3 กระสอบและชี้แจงแนวทาง ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และในการนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม

สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ณ บริเวณตลาดประชารัฐหนองโสมง 2,000 ปี บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เวลา 08.30 น. ในการนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้าเป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนองนา โมเดลของ” นางสาวธิดาพร ไวประเสริฐ” .. พร้อมด้วย ผู้ร่วมกิจกรรม 20 คนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 📍📍 ณ บ้านโนนแดง ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอ บ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ .. – ติดตามจัดตั้งกลุ่มโครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล – กองทุนแม่ของแผ่นดิน .. 📍📍 ศาลาวัดบ้านแก้งยาว บ้านแก้งยาว ม.2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมาย นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย บุคลากรของอำเภอเขว้า เข้ารับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ ดังนี้ .. 1. ผลการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ได้แก่ นายศุภชัย ยอดวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 2. ผลการคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่คั่นขอนารี โดย นางสุนิสารณ์ ท่นด้วง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผ้าไทย ตามโครงการ “อนุรักษ์ศิลป์ ถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน