โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา

พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า

นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 325 times, 1 visits today)