ประวัติความเป็นมา

 เมื่อประมาณ  300  ปี  ที่ผ่านมา  เซียงสี  เซียงทอง  เซียงหวิงและเซียงย้อย  ราษฎรจาก  “บ้านข่าว”  เขตอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ได้เดินทางเพื่อล่าสัตว์  จนมาถึงบริเวณแห่งหนึ่ง  เต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ พรานที่มาจาก  “บ้านข่าว”  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะตั้งหลักปักฐาน  ในการตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย   จึงได้ชวนกันอพยพโยกย้ายชักชวนญาติพี่น้องมาตั้งรกรากถิ่นฐานบ้านเรือน  จนเกิดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้น
          ต่อมา  ได้มีการอพยพมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการตั้งชื่อหมู่บ้านตามภูมิลำเนาเดิมของตนที่อพยพมาว่า  “บ้านข่าว”  ที่มาจากจังหวัดนครราชสีมา  ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้  ยังเรียกชื่อว่า  “บ้านข่าว”   ต่อมาประมาณปี  พ.ศ. 2393  ทางราชการได้มีการสำรวจหมู่บ้านพบว่า  หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อ  “บ้านข่าว”  ตามคำพูดของชาวบ้าน  แต่ภาษาทางการทางภาคกลางทำให้เรียกชื่อเพี้ยนไป และลงเป็นหลักฐานทางราชการว่า  “บ้านเขว้า”

ท้องที่อำเภอบ้านเขว้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
  • เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเขว้า
  • เทศบาลตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเขว้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)
  • เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดแร้งทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มลำชีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชีบนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูแลนคาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนแดงทั้งตำบล
(Visited 1,487 times, 1 visits today)