โครงสร้างบุคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก

นางปุญญาดา จันทร์เล็ก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนวัฒน์ มุลทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนิลยา เรือนคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 649 times, 1 visits today)