“สพอ.บ้านโคก ร่วมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม”

เข้าชม 8 ครั้ง

📣🔊 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 🔊📣
“สพอ.บ้านโคก ร่วมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม”
🏡วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก มอบหมายนางสาวนิลยา เรือนคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
⛅️ถึงหนาว ถึงไกล ก็จะไปบ้านโคก⛈
⛰🏞 อำเภอบ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏞⛰
📸 สพอ.บ้านโคก รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)