🌈พช.อุตรดิตถ์..คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563🏅

เข้าชม 18 ครั้ง

📣📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม📣📣

⭐️⭐️คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์⭐️⭐️

วันที่ 25 พ.ค. 2363 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท คือ 1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และนางวนิดา สวนเอก พัฒนาการอำเภอบ้านโคก นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านโคก ตามด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาขุม และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุม อำเพอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมและเยี่ยมชมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 🔔 🏡 บ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏡

(Visited 18 times, 1 visits today)