พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

(Visited 11 times, 1 visits today)