โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วันฯ”

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน การท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดสำคัญยถูกกระทบ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปิดตัวไป สินค้าอุปโภค บริโภค กระทบหนัก หลายบริษัทต้องปิดตัวลง ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคจะขาดแคลน ดังปรากฎการณ์ประชาชนแย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพื่อไปกักตุน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออก สำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้องทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทะรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยเริ่มครั้งที่ ๑ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้าง

รายได้และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเกลื้อกูลของคนในชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีครัวเรือนปลูกพืชผักประจำครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๖๐๑,๔๙๑ ครัวเรือน มีการจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔,๒๘๓ แห่ง ของตำบลทั้งหมดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังสร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน ๘,๔๐๐,๓๕๐ ครัวเรือน รวมทั้ง ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งอาหาร อาทิ เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ ๖,๔๔๖ รายการ ตลาดนัดสีเขียว ๔,๑๗๖ แห่ง ของตำบลทั้งหมดทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ๒,๘๙๘ ผลิตภัณฑ์ ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีวิถีพอดพียง เกื้อกูล สามารถดูแลช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน

เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน “กรมการพัฒนาชุมชน” ได้บูรณาการความร่วมมือกับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นพคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

๒.เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้รายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ

(Visited 123 times, 1 visits today)