หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนา “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
          หลักเกณฑ์ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” มี 3 ระดับ คือ
          1. พออยู่ พอกิน คือ ครัวเรือนที่พัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ ทำกิน ทำใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม
          2. อยู่ดี กินดี คือ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่บริหารจัดการพัฒนาในรูปแบบกลุ่ม และพัฒนารายได้และขยายโอกาสให้คนในชุมชน
          3. มั่งมี ศรีสุข คือ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่บริหารพัฒนาด้วยองค์กรเครือข่ายยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสในอาชีพ และมีสวัสดิการชุมชน
          นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เข้าไปสร้างและพัฒนาแกนนำหมู่บ้าน เพื่อขยายผลต้นแบบไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ มีการจัดเวทีประชาคม บัญชีครัวเรือน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแกนนำหมู่บ้าน เพื่อขยายผลต้นแบบ ไปสู่ครัวเรือน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ จัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง เน้นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน 4 ด้านสำคัญ ดังนี้
          1. ด้านจิตใจและสังคม เน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนรู้จัก สามัคคี ร่วมมือกันพัฒนา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ และออมในหลายรูปแบบ หรือมีวิสาหกิจชุมชน
          3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้หมู่บ้าน/ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดลอม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน
          4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในชุมชน ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ปฏิบัติตามหลักการพึ่งพาตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน  โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้

  1. ความพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนผู้อื่น

  2. ความมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ

  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  4. การมีความรู้ คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและดำเนินชีวิต

  5. การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

(Visited 39 times, 1 visits today)