ตลาดประชารัฐ

ความเป็นมาของตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการสร้างโอกาสอาชีพและรายได้ มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการOTOPที่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ทั่วถึง และไม่ถาวร ซึ่งแนวทางช่วยเหลือดังกล่าวก่อเกิดเป็น “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และกรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้เกิดรูปธรรมชัดเจน

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่มOTOPได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม

2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่มOTOP และกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง และ

3) เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน และสามารถลดรายได้ของครัวเรือนกิจกรรมภายในตลาดนัด ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP การออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของส่วนราชการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านและภาคเอกชนร่วมจำหน่ายและส่งเสริมการขาย “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” กระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยมีรูปแบบการดำเนินงานตลาดนัดในเขตเทศบาลและตลาดนัดในเขตชนบท

(Visited 27 times, 1 visits today)