ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ ดาวนพเก้า

ตำแหน่งรก พัฒนาการอำเภอบ้านค่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมช่นพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564