นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอบ้านคา

นายปรีชา ชูชื่น
(ปรีชา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองพันจันทร์

นางรสสุพร ขาวอ่อน
(รส)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านบึง

นางสาวพรวิลาศ แซ่ลิ้ม
(เฟิร์น)

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านคา

(Visited 507 times, 1 visits today)