อำเภอบ้านคา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีท้องที่อำเภอบ้านคาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านคา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านคา ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับในอีก 15 วันต่อมา

 

ข้อมูลทั่วไป

          พื้นที่ 1,026.9 ตร.กม.
          ประชากร 25,147 คน (พ.ศ. 2560)
          ความหนาแน่น 24.48 คน/ตร.กม.

อำเภอบ้านคาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดราชบุรี  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ

          ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองหญ้าปล้อง (จังหวัดเพชรบุรี)

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

อำเภอบ้านคาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

           1. ตำบลบ้านคา

           2. ตำบลบ้านบึง

           3. ตำบลหนองพันจันทร์

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ เชียงราย คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว เชียงรายยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม นอกจากนี้เชียงรายยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ที่รวมผลงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินแห่งชาติที่หา ชมได้ยาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงรายก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันคะ

(Visited 3,527 times, 1 visits today)