บทบาท หน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลการดำเนินงาน ผลความสำเร็จตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลการดำเนินงาน ผลความสำเร็จตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

  • โครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  • โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

  • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยกรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน

(Visited 52 times, 1 visits today)