การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน และ CDD พกพา”

ด้วยรัฐบาลได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัด การภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และเแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กําหนดให้หน่วยงาน ภาครัฐดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Government) โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียว สร้าง ความโปร่งใสในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินงานตามภารกิจโดยมีการจัดเก็บและบริหารจัดการฐานข้อมูล ที่มีข้อมูลปริมาณมาก มีความหลากหลายทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และหมู่บ้าน อาทิข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ครัวเรือนทั่วประเทศ ๑๒.๙๓๕ ล้านครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ในเขตชนบททั่วประเทศ ๗๐,๔๐๒ หมู่บ้าน ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ข้อมูล ครัวเรือนสัมมาชัพ ชุมชน ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูลกองทุนชุมชน รวมทั้งระบบปฏิบัติการสํานัก กอง ศูนย์จังหวัด และอําเภอไว้ในฐานข้อมูลของสํานัก/กอง ในรูปแบบรายฐานข้อมูล (Silo) ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เฉพาะของแต่ละสํานัก/กอง ทําให้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการจัดเก็บและใช้ ประโยชน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถบูรณาการระบบที่กระจัดกระจายอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งปริมาณฐานข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นทําให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลไม่สามารถสรุปและใช้งานในภาพรวมได้ ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น ขณะที่ระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลยังไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและเแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนมีปริมาณมากมหาศาล มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล มีความซับซ้อนทางโครงสร้างข้อมูลซึ่งอยู่กันอย่างกระจัดกระจายตามสํานัก กอง ศูนย์ต่าง ๆ และเพื่อแนวคิด Big Data จะเป็นการจัดการกับคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่าง คุ้มค่า นําข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงาน การตัดสินใจ การสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และนําไปสู่การผลิตและส่งมอบบริการแก่ประชาชน

 

Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

 

Click ชุมชน

 

CDD EIS พกพา

 

(Visited 134 times, 1 visits today)