โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” งบประมาณ 1,751,160 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป้าหมาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป้าหมาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 450 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ดังนี้

1) ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 (38,000 บาทต่อคนต่อปี) จำนวน 118 ครัวเรือน

2) ข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จังหวัดราชบุรีมีปัญหาทั้ง 5 มิติ จำนวน 6,266 คน

3) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือนยากจนเพื่อบริหารจัดการข้อมูลคนแบบแบบชี้เป้าจังหวัดราชบุรีในเชิงพื้นที่ จำนวน 1,579 ครัวเรือน

4) กลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2562-2564 จำนวน 5,873 คน

5) ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 175,606 คน

 

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการระดับจังหวัด งบประมาณ 46,110 บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนาอำเภอ 10 อำเภอ ๆ ละ 5 คน รวม 50 คน ดำเนินการ 1 วัน (เดือนพฤษภาคม 2565)

กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (ดำเนินการระดับอำเภอ) งบประมาณ 1,705,050 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ที่สนใจมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และประกอบอาชีพมีความเสียสละรวมทั้งต้องดำเนินการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสำหรับบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน

– อบรมเสริมสร้างความรู้และสาธิตอาชีพอย่างน้อย 3 อาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 450 คน ดำเนินการใน 10 อำเภอ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 150 คน รุ่นละ 2 วัน (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565)

– สนับสนุนวัสดุสำหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 450 คน ดำเนินการใน 10 อำเภอ จำนวน 3 รุ่น (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565)

 

 เมนูอาชีพทางเลือกสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ขอเสนอเมนูอาชีพทางเลือก ดังนี้

1) เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

2) เลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่

3) เลี้ยงปลาดุก

4) เลี้ยงกบ

5) เลี้ยงหอยขม

6) ไข่เค็มดองน้ำเกลือ

7) ไข่เค็มดินสอพอง

8) เพาะเห็ดนางฟ้า

9) ปลูกมะนาว

10) ปลูกมะกรูดตัดใบ

11) ปลูกชะอม

12) ปลูกผักสวนครัว

13) เลี้ยงปลานิล

14) เลี้ยงปลาตะเพียน

15) เลี้ยงผึ้งชันโรง

16) ปลูกสะเดามันทวาย

17) ช่าง

18) หัตถกรรม

19) เลี้ยงไส้เดือน

20) แปรรูปอาหาร เช่น ไข่เค็มดองน้ำเกลือ ไข่เค็มดินสอพอง ไส้กรอก หมูสวรรค์ เป็นต้น

(Visited 60 times, 1 visits today)