น.ส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน