ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธาดา ธีระวาทิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอบ้านโฮ่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการตามแผนงานและการทำงานร่วมกับชุมชน ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาคประชารัฐ

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศจังหวัดลำพูน : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ พื้นที่บ้านวังหลวง ม.1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดลำพูน : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ พื้นที่บ้านเกาะทุ่งม่าน ม.12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดลำพูน : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ พื้นที่บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ม.14 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดลำพูน : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ พื้นที่บ้านห้วยแทง ม.5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง