โครงสร้างบุคลากร

อำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

ศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางแม่นาง ตำบลบ้านใหม่

พัชรภรณ์ เพิ่มกว่าเก่า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางม่วง ตำบลเสาธงหิน

บรรณวิชญ์ สมบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางเลน ตำบลบางใหญ่

(Visited 515 times, 1 visits today)