อำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

ศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางแม่นาง ตำบลบ้านใหม่

พัชรภรณ์ อินทรสูต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางม่วง ตำบลเสาธงหิน

ซุบกี เด็งและ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางเลน ตำบลบางใหญ่

(Visited 378 times, 1 visits today)