สพอ.บางใหญ่ ลงพื้นที่ตำบลบางแม่นาง เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 29 ครั้ง

สพอ.บางใหญ่ ลงพื้นที่ตำบลบางแม่นาง  เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนางศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวศิราณี วงษ์พัฒน์  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ, และนางสาวอุไรวรรณ เข็มเพชร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง ระดับอำเภอ ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลบางแม่นาง เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มุ่งเน้นไปในประเด็นของการขุดคลองไส้ไก่ พื้นที่กสิกรรมธรรมชาติ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(Visited 29 times, 1 visits today)