สพอ.บางใหญ่ ร่วมรับชมทีวี พช ภายใต้วาระการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนฯ และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เข้าชม 27 ครั้ง

สพอ.บางใหญ่ ร่วมรับชมทีวี พช ภายใต้วาระการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนฯ และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนายบรรณวิชญ์  สมบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับชมทีวี พช ภายใต้วาระการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนชุมชน และเพื่อให้การดำเนินงานกองทุนชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 27 times, 1 visits today)