สพอ.บางใหญ่ มอบผักสวนครัวแก่บุคลากรภายใน ที่ว่าการอำเภอ เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก และร่วมแคมเปญวันคุ้มครองโลก

เข้าชม 10 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ ร่วมกันมอบผักสวนครัวแก่บุคลากรภายในที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องนายอำเภอ ผู้ประกอบการ แม่บ้าน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และอื่น ๆ

การมอบต้นผักสวนครัวในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การปลูกต้นไม้ สร้างอากาศอันบริสุทธิ์แก่โลก อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี

(Visited 10 times, 1 visits today)