สพอ.บางใหญ่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครัวเรือนยากจน

เข้าชม 11 ครั้ง

สพอ.บางใหญ่ จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพครัวเรือนยากจน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนครัวเรือยากจนเป้าหมาย จำนวน ๑๕ คน และผู้นำชุมชน จำนวน ๔๕ คน โดยมุ่งเน้นการแนะนำแนวทางการพัฒนาตนเองของครัวเรือนเป้าหมายผ่านหลัก “๔ท” และการจัดทำ Family Folder ภายในครัวเรือน เพื่อสนับสนุนและแนะนำแนวทางการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่

(Visited 11 times, 1 visits today)