โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุภาวดี  เมฆฉิม

พัฒนาการอำเภอบางซ้าย

นางสาวธวัลรัตน์ มงคลร้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี อ้วนลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

่นางสาวเสาวลี  ล้อมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 333 times, 1 visits today)