ประวัติความเป็นมา

บางซ้าย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีการราชยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้าย เป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางซ้ายเป็นทุ่งนา อาชีพส่วนใหญ่ของคนอำเภอบางซ้าย คือเกษตรกรรม

อำเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอผักไห่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสนา
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและ อำเภอสองพี่น้อง(จังหวัดสุพรรณบุรี)

พื้นที่อำเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. บางซ้าย (Bang Sai)
2. แก้วฟ้า (Kaeo Fa)
3. เต่าเล่า (Tao Lao)
4. ปลายกลัด (Plai Klat)
5. เทพมงคล (Thep Mongkhon)
6. วังพัฒนา (Wang Phatthana)
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางซ้าย บางส่วนของตำบลแก้วฟ้า และบางส่วนของตำบลเต่าเล่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางซ้ายและตำบลแก้วฟ้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเต่าเล่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย) และตำบลปลายกลัดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพมงคลทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพัฒนาทั้งตำบล

(Visited 492 times, 1 visits today)