ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางซ้าย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน