โครงสร้างบุคคลากร

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย

นายชาตรี วรรณ์สุทธิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไชยราช, ตำบลช้างแรก

นางสาวโชติรส สมพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางสะพาน

นายเกียรติศักดิ์ นิลมณี

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอบตำบลทรายทอง ตำบลปากแพรก

(Visited 345 times, 1 visits today)