นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์

พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย

นายชาตรี วรรณ์สุทธิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไชยราช และตำบลช้างแรก

นางสาวกชวรา วรรณชิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางสะพาน และเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

นางสาวโชติรส สมพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทรายทอง และตำบลปากแพรก

(Visited 635 times, 1 visits today)