อำเภอบางสะพานน้อยเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอบางสะพาน ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 และเป็นอำเภอเมื่อ 13 กรกฎาคม 2524  ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่ามาว่าก่อนปี พ.ศ. 1862 พระเจ้าศรีวัง เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชกับเจ้าผู้ครองเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นสมเด็จพระราชบิดา มีอาณาเขตของเมืองที่ปกครองกว้างขวางมาก ทั้งสองพระองค์จึงได้ทรงประกาศให้มีการแบ่งเขตเมืองที่ปกครองออกจากกัน  โดยถือเอาแม่น้ำสายหนึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต ทรงสร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นเมืองหนึ่งเพื่อให้เป็นเมืองกันชนระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับเมืองเพชรบุรี  ทรงสร้างสะพานเพื่อให้ราษฎรติดต่อสัญจรไปมาสะดวก เมืองที่สร้างขึ้นนั้นได้เรียกขานกันต่อมาว่า "เมืองสะพาน" ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีเจ้านายพระองค์ใดไปปกครอง เข้าใจว่าคงเป็นเมืองที่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวก็ได้ ในสมัยดังกล่าว เจ้าผู้ครองเมืองหินมูล (เมืองนครปฐม) ไม่มีพระราชโอรส จึงได้ทรงทูลขอพระราชทานโอรสของพระเจ้าศรีวังไปเป็นองค์รัชทายาท ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีราชา องค์รัชทายาทได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างสะพานขึ้นในท้องที่บริเวณใกล้เคียงกับเมืองสะพาน ที่บ้านหาดตะกร้อ (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย) เนื่องจากพระองค์ต้องเสด็จไปมาระหว่างเมืองหินมูลกับเมืองนครศรีธรรมราชบ่อยครั้งสะพานนี้ใช้เดินทางเชื่อมต่อกับเมืองสะพาน ในเวลาต่อมาพระเจ้าศรีราชา ได้ขึ้นเมืองหินมูล พระองค์ถือเป็นกษัตริย์ต้นราชวงศ์ "อู่ทอง" สำหรับคำว่า "บางสะพานน้อย" คงจะมีที่มาจากเหตุการณ์ที่การรถไฟก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ และได้จัดตั้งสถานีที่พักผู้โดยสารขึ้นในท้องที่ ทางทิศเหนือของสถานีต้องสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองน้ำเค็ม ทางทิศใต้ทำเป็นสะพานไม้ข้ามลำละหาน ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับสถานีรถไฟบางสะพาน ที่มีสะพานข้ามบึงกว้างทางทิศเหนือ ส่วนทิศใต้เป็นสะพานข้ามคลอง จึงได้ตั้งชื่อสถานีที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ว่า "บางสะพานน้อย" ส่วนสถานีเก่าให้เพิ่มชื่อเป็น "บางสะพานใหญ่" เพื่อป้องกันการสับสน แต่ในส่วนชื่อของอำเภอนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง คงใช้ชื่ออำเภอบางสะพานต่อไปตามเดิม 

อำเภอบางสะพานน้อยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางสะพาน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ (จังหวัดชุมพร)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

อำเภอบางสะพานน้อยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน

1. ปากแพรก       (Pak Phraek)       6 หมู่บ้าน  
2. บางสะพาน       (Bang Saphan)       10 หมู่บ้าน  
3. ทรายทอง       (Sai Thong)       11 หมู่บ้าน  
4. ช้างแรก       (Chang Raek)       8 หมู่บ้าน  
5. ไชยราช       (Chai Rat)       6 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอบางสะพานน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางสะพาน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสะพาน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างแรกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยราชทั้งตำบล

นึกถึงการมาเที่ยวทะเล อำเภอบางสะพานน้อย คือ อีกหนึ่งอำเภอฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้นๆ ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเล เป็นแนวทอดยาวขนาบซ้ายและขวา ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อำเภอบางสะพานน้อยยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ งดงาม นอกจากนี้อำเภอบางสะพานน้อยยังถือว่าเป็นเมืองแห่งธรรมะที่มีโบราณสถานที่สำคัญ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบางสะพานน้อยก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันค่ะ

(Visited 4,239 times, 3 visits today)