สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์

พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน