อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คืออะไร

อาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง บุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในหมู่บ้าน เรียกชื่อย่อว่า อช. โดยมีหมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน และให้มีสัดส่วนของชายและหญิงใกล้เคียงกัน โดย อาสาพัฒนาชุมชนจะมีวาระในการปฏิบัติหน้าที่ 4 ปี เมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้วอาจได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมของอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในตำบล เรียกชื่อย่อว่า ผู้นำ อช. มีตำบลละ 2 คน โดยเป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน โดยมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้อาสาพัฒนาชุมชนจากทุกหมู่บ้านทำงานร่วมกันในตำบล

คุณสมบัติของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

 3. มีภูมิลำเนา ที่ที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 4. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 5. มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 6. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นัดพรต หรือนักบวช

 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดใน ก.พ.

 8. ไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฏหมายรัฐวิสาหกิจ

หน้าที่ของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

1. กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้ปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมพัฒนาต่างๆ

3. ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

4. เป็นผู้ประสานงานระหว่างอง๕ืกรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามเวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือทางราชการมอบหมาย

หน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

1. ปฏิบัติหน้าตามเช่นเดียวกับอช.

2. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช. ในตำบล

3. เป็นผู้แทนของอาสาพัฒนาชุนในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของผู้นำอช. 10 ประการ คือ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท เช่น จปฐ. กชช.2ค. เป็นต้น, การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน, การส่เสริมวิถีประชาธิปไตย, การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาความยากจน, การส่งเสริมอาชีพ, การส่งเสริมทุนชุมชน

 

(Visited 8 times, 1 visits today)