รับสมัครผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชนและชุมชนเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ ชุมชน เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้นำชุมชน คือ บุคคลที่มีภูมิลำเนาในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงาน/กิจกรรม ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากชุมชน
  2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน คือ กลุ่ม/องค์กรที่มีการรวมตัวบุคคลในชุมชน ดำเนินกิจกรรมในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีบันทึกการประชุมและมติที่ประชุมในการสมัครเข้าสู่ระบบมตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
  3. เครือข่ายองค์กรชุมชน คือ เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงบุคคล กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ซึ่งมีโครงสร้างชัดเจน ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีบันทึกการประชุมและมติที่ประชุมในการสมัครเข้าสู่ระบบมตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
  4. ชุมชน คือ การรวมตัวของบุคคล กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่าย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมตัวกับเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน มีการประกาศและจัดตั้งเป็นชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีบันทึกการประชุมและมติที่ประชุมในการสมัครเข้าสู่ระบบมตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

เอกสารแนบ

(Visited 10 times, 1 visits today)