การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – เมียนมาร์ ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ตามโครงการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ “