พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างอำเภอบางสะพาน กับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน