โครงสร้างบุคคลากร

นางประไพศรี อารีเอื้อ

พัฒนาการอำเภอบางสะพาน

นายเลอพัฒน์ หินศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนรัตน์ ภิโสรมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเมษ์ธิษตา ถวิลการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 481 times, 1 visits today)