ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมลุยตลาดออนไลน์ ติดอาวุธผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมลุยตลาดออนไลน์ ติดอาวุธผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 28 พ.ย. 2565

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ฯ มีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 – 2564 จำนวน 50 คน ณ โรงแรมแอทที บูทีค ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2565 มีเนื้อหา/หลักสูตร ดังนี้
1. การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0
2. ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3. การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”
4. การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์และฝึกปฏิบัติ
5. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์และฝึกปฏิบัติ
6. การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์/กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
7. ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์ และ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ มีแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 820 กลุ่ม/ราย จำนวน 2,217 ผชิตภัณฑ์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ การตลาด จึงมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)