พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ตรวจแปลง”โคก หนอง นา โมเดล”

พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ตรวจแปลง”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

📌 นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามและสนันสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ได้แก่

1. นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล ม.4 ตำบลร่อนทอง
2. นายสมนึก ทองลอย ม.2 ตำบลทองมงคล
3. นายสมัคร แตงทอง ม.4 ตำบลกำเนิดนพคุณ
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการปรับปรุงดิน และพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นบางส่วน ร่วมกับการปลูสมุนไพรและไม้อื่นๆ ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้ 5 ระดับ หลักกสิกรรมธรรมชาติ จากการสอบถามในเบื้องต้น พบว่าสระของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถรองรับน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักได้ดี ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงปลาในสระ เพิ่มรายได้และความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย แต่ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร ยังคงอยู่ระหว่างการรอให้พืชผลเติบโตพอในการเก็บผลผลิตต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 16 times, 1 visits today)